CS:GO tournament QIWI Team Play Season 1

Tournament Stages

General information

Prize Pool

1 GoodJob $2,400
2 forZe $1,600
3 PLINK $400
3 SkitLite $400